Regulamin przewozu osób i rzeczy SINBUS Sławomir Krasa

obowiązuje od dnia 1.10.2023

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE  I SŁOWNIK

 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz. 266). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 Nr 1137).
 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
  2. Przewoźnik – SINBUS Sławomir Krasa prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą SINBUS Sławomir Krasa pod adresem ul. Szkolna II 43, 21-140 Michów NIP 7141428502.
  3. Bilet - dokument uprawniający do przejazdu wskazanej na nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę,
   Bilet elektroniczny - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej na nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę, który ważny jest wraz z dokumentem tożsamości Pasażera (np. dowód osobisty lub paszport).
  4. Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na podstawie której Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem Pasażera i jego bagaż z miejsca wybranego do miejsca docelowego wskazanego w treści biletu.
  5. Rozkład jazdy - plan przejazdów autobusów Przewoźnika na trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków, godzin przyjazdów oraz nazw przystanków, który dostępny jest na stronie internetowej Przewoźnika.
  6. Bagaż podstawowy, dodatkowy - bagaż bezpłatny, który Pasażer przekazuje do luku bagażowego.
 3. Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autobusowych wykonywanych przez Przewoźnika.
 4. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§2
PASAŻER

 1. Pasażer powinien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autobusu. Nie stawienie się Pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.
 2. Pasażer powinien zająć miejsce w autobusie wskazane przez obsługę przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia. Powyższe dotyczy zarówno przystanku początkowego, jak i przystanków pośrednich na trasie przejazdu oraz postoju w miejscu przesiadki do innego autobusu.
 3. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, posiadać bilet oraz ważny dokument tożsamości.
 4. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak dokumentów wskazanych w § 2 pkt. 3.
 5. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autobusu.
 6. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
 7. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa dopuszcza się zanieczyszczenia autobusu jest zobowiązany do pokrycia kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed powstania zanieczyszczenie.
 8. W przypadku, gdy autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
 9. Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w dniu 15.05.2015r., w autobusach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.
 10. Dzieci do lat 12 podróżują wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 11. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna w chwili, kiedy znajdują się one poza autobusem.
 12. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autobusie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autobusem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

§3
PRZEWOŹNIK

 1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub z własnej winy nie jest w stanie wykazać, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
 2. Kierowca autobusu ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:
  1. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  3. zachowuje się w sposób negatywnie wpływający na bezpieczeństwo lub komfort podróży podróżnych. Skutki prawne swojego zachowania ponosi Pasażer.
 3. W autobusach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie papierosów i e-papierosów.
 4. Zabrania się przewozu zwierząt na pokładzie autobusu bez wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu 601 455 221, pasażer musi otrzymać zgodę na przewóz zwierząt, oraz uwzględnić dodatkową opłatę.
 5. Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w odpowiedniej klatce, kojcu lub torbie umieszczonej na podłodze obok właściciela zwierzęcia. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróż innym pasażerom.
 6. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym.
 8. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych skutków.
 9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż podany w rozkładzie jazdy przyjazd autobusu do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.
 10. Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.
 11. W przypadku powzięcia informacji o braku możliwości wykonania przewozu, Przewoźnik dołoży należytej staranności by niezwłocznie poinformować Pasażera o tej sytuacji.
 12. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu autobusem zastępczym - innym niż przewoźnika. Autobus taki zostanie oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację.
 13. Trasa przejazdu ze względów logistycznych (np. utrudnienia atmosferyczne, zdarzenia drogowe) może różnić się od tej podanej w Rozkładzie jazdy.

§4
BILETY

 1. Pasażer nabywa bilet u kierowcy, stronie internetowej Przewoźnika lub za pośrednictwem portali internetowych świadczących usługę sprzedaży biletów Przewoźnika.
 2. Bilet elektroniczny jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.
 3. Przewoźnik wystawia faktury VAT w związku ze sprzedażą biletów.
 4. Faktura VAT jest wystawiana na żądanie kupującego zgłoszone poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji w systemie sprzedażowym podczas dokonywania zakupu biletu.
 5. Faktury wystawiane są w formie elektronicznej i doręczane nabywcy biletu na adres skrzynki e-mail wprowadzony przez nabywającego podczas dokonywania zakupu.
 6. W przypadku wystawienia faktury korygującej, w tym w szczególności w przypadku zwrotu należności, Pasażer zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie faktury korygującej, poprzez odesłanie podpisanej kopii tej faktury do Przewoźnika.
 7. Bilet sprzedawany jest bez przydziału określonego numeru miejsca w autobusie.
  Pasażer ma możliwość wykupienia dodatkowego miejsca dla siebie według aktualnie obowiązującej taryfy.
 8. Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika.
 9. Pasażer może dokonać bezpłatnej rezerwacji telefonicznej.
 10. Wystawiony przez Przewoźnika bilet dotyczy zawsze jednego przejazdu zgodnie z wybraną przez pasażera datą i godziną przejazdu. Zmiana daty i godziny przejazdu możliwa jest tylko poprzez dokonanie zwrotu biletu i dokonanie zakupu nowego biletu na przejazd mający się odbyć w innej dacie i/lub o innej godzinie – w przypadku zmiany daty przejazdu pasażerowi przysługuje 100 % zwrotu środków za bilet.
 11. Zwrot biletu zakupionego w ramach serwisu internetowego jest możliwy przy zgłoszeniu tego faktu najpóźniej przed datą i godziną wskazaną na bilecie.
  1. Po godzinie i dacie przejazdu wskazanej na bilecie dokonanie zwrotu nie jest możliwe.
  2. Zwrot biletu zakupionego u kierowcy dokonujemy na podstawie przesłanej reklamacji, kierowca po wystawieniu biletu nie ma możliwości zwrotu środków – informacja o zwrocie kosztów dostępna również w środkach transportu.
  3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo potrącenia maksymalnie 5 % ceny biletu w przypadku rezygnacji z rezerwacji i zakupu dokonanego przez stronę www.sinbus.com.pl. Potrącenie to jest wynikiem prowizji instytucji pośredniczących w zakupie biletów oraz pozostałych kosztów manipulacyjnych związanych z transakcją.
 12. Po godzinie i dacie przejazdu wskazanej na bilecie dokonanie zwrotu rozpatrywane jest w formie reklamacji, prosimy o kontakt na adres email bilety@sinbus.com.pl – każdy z pasażerów może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży lub w miejscu zatrzymania środka transportowego.
 13. Opłat wskazanych pkt. 11 niniejszego paragrafu nie pobiera się gdy przejazd nie został zrealizowany z winy przewoźnika.
 14. Bilety kupione za pośrednictwem naszych partnerów handlowych: Teroplan S.A. (e-podroznik.pl), pks.pl, oraz w kasach dworców są zwracane przez te podmioty a kwota odstępnego zależy od regulaminów tych firm.
 15. Zwrotu biletu dokonuje się drogą mailową, na adres bilety@sinbus.com.pl oraz dopuszczamy możliwość zwrotu biletu kontaktując się z pracownikiem rezerwacji telefonicznej pod numerem tel. 607 455 221 – koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora (brak dodatkowych opłat) – zwrot następuje w ciągu 14 dni roboczych.

§5
BAGAŻE

 1. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą zakończenia przez niego podróży.
 2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu w tym 1 sztuki bagażu podręcznego, który może mieć przy sobie na pokładzie autobusu oraz 1 sztuki bagażu podstawowego umieszczanego w luku bagażowym autobusu. Bagażem podręcznym jest bagaż nie dużych rozmiarów umożliwiający pasażerom bezpieczne i komfortowe podróżowania (np. plecak, torebka, aktówka, neseser). Bagażem podstawowym jest bagaż większych rozmiarów i o większej wadze(np. walizka, torba podróżna, plecak podróżny/turystyczny, wózek dziecięcy).
 3. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż znajdujący się w luku bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera, chyba że szkoda powstała z jego winy.
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. W przypadku przewożenia przedmiotów o wyższej wartości Przewoźnik zaleca wykupienie ubezpieczenia indywidualnego.
 6. Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika i są przechowywane przez Przewoźnika przez okres 10 dni.
 7. Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autobusu stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu na specjalnym protokole lub na bilecie. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej.

§6
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować w formie korespondencji elektronicznej na adres skrzynki internetowej Przewoźnika bilety@sinbus.com.pl, w okresie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
 2. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 3. Przy zgłoszeniu reklamacji należy: opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu skan pisemnego potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty.
 4. Jeżeli reklamacja nie odpowiada warunkom określonym powyżej, Przewoźnik wzywa Pasażera, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niespełnienie tego żądania w terminie, powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Jeśli reklamacja zostanie uzupełniona w terminie 14 dni, za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnienia.
 5. W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.

§6
OCHRONA DANYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe zbierane są w celu przygotowania i realizacji umowy sprzedaży biletów.
 2. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa.
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia umowy.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§6
REKLAMACJE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ujęte w punkcie 1.1 oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia